Sara Lee Sandwich Shoppe, B Gates near Gate B54 - DenverInternational