Tapas Sky Bar, C Gates, near Gate C24 - DenverInternational