SaySiBon, C Gates, Expansion - DenverInternational