Earth Spirit, B Gates, near Gate B45 - DenverInternational