Mile High Harley-Davidson, B Gates, Mezzanine - DenverInternational