Soho, B Gates, near Gate B29 - DenverInternational